Saturday, 2017-02-25

*** tpb has joined #pyconau00:00
*** pwae has joined #pyconau05:22
*** tserong has quit IRC05:25
*** praetorian has quit IRC05:25
*** hawkowl has quit IRC05:25
*** pwae is now known as praetorian05:25
*** hawkieowl has joined #pyconau05:25
*** hawkieowl is now known as hawkowl05:28
*** tserong has joined #pyconau07:18
*** ItsMeLenny has quit IRC13:15
*** ItsMeLenny has joined #pyconau22:18

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!