Monday, 2017-02-13

*** tpb has joined #pyconau00:00
*** ChatSharp has joined #pyconau02:50
*** ChatSharp has left #pyconau02:54
*** ItsMeLenny has joined #pyconau07:46
*** ChatSharp has joined #pyconau12:16
*** ChatSharp has left #pyconau12:20
*** micolous_ has joined #pyconau13:38
*** micolous has quit IRC13:40
*** ItsMeLenny has quit IRC13:40
*** ItsMeLenny has joined #pyconau13:40
*** ItsMeLenny has quit IRC14:22
*** ItsMeLenny has joined #pyconau23:01
*** ItsMeLenny has quit IRC23:03

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!