Sunday, 2014-07-06

*** tpb has joined #pycon-av00:00
*** sylphiae has quit IRC01:13
*** sylphiae has joined #pycon-av11:32
*** sylphiae has quit IRC11:44
*** sylphiae has joined #pycon-av11:44
*** arturia has joined #pycon-av12:39
*** sylphiae has quit IRC12:43
*** arturia is now known as sylphiae12:43
*** sylphiae has quit IRC13:48
*** sylphiae has joined #pycon-av22:23

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!