Sunday, 2014-06-01

*** tpb has joined #pycon-av00:00
*** arturia has joined #pycon-av05:02
*** arturia is now known as sylphiae05:02
*** sylphiae has quit IRC11:08
*** sylphiae has joined #pycon-av13:08
*** arturia has joined #pycon-av14:50
*** sylphiae has quit IRC14:53
*** arturia is now known as sylphiae14:53
*** sylphiae has quit IRC15:49
*** skay_ has joined #pycon-av16:00
*** skay_ has left #pycon-av16:01
*** skay_ has joined #pycon-av16:01

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!