Sunday, 2014-04-13

*** tpb has joined #pycon-av00:00
*** jeremyb has quit IRC03:35
*** mithro has quit IRC03:35
*** daven has quit IRC03:36
*** jeremyb has joined #pycon-av05:13
*** mithro has joined #pycon-av05:15
*** daven has joined #pycon-av05:16
*** jeremyb has quit IRC07:39
*** jeremyb has joined #pycon-av07:39

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!