Monday, 2013-10-21

*** tpb has joined #pycon-av00:00
*** jeremyb has quit IRC03:25
*** jeremyb has joined #pycon-av03:26
*** jeremyb has quit IRC04:24
*** jeremyb has joined #pycon-av04:24
*** sylphiae has quit IRC18:20
*** CarlFK has joined #pycon-av21:00
*** CarlFK has quit IRC22:23
*** CarlFK has joined #pycon-av23:54

Generated by irclog2html.py 2.12.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!